Szállítás és garancia

Kiszállítás Royal futárszolgálattal Budapestre 4000 Ft, vidékre 8255 Ft, ált. 72 óra. 

Termékek (akár bolti,akár webáruházi) vásárlásánál a kiszállítást futár cég végzi egységesített áron!
Budapest-Budapest    Bruttó  4000 ft/ db
Budapest- Vidék      Brutto  8255 ft /db
A szállítást 24-72-h belül történik
A szállítás esetlegesen késedelmes teljesítéséért cégünk nem tud felelőséget válalni 
ezért ez a futárcégen kérhető számon
megértésüket köszönjük!
Egyedi méretü termékek kiszállítása egyedi árakon történik (pl:nagyméretü televíziók,side by side hűtők,fagyasztó ládák,illetve további nehéz és terjedelmes termékek) kérem érdeklődjön telefonon

_____________________________

 

Műszakicikk adás-vételi jegy és garanciális feltételek bolti-forgalmazói garancia esetén

1.Az általunk forgalmazott termék lehet újszerű állapotú, használt, sérült, de mindenképpen rendeltetésszerű használatra alkalmas.
FIGYELEM !!! Minden általunk értékesített termék a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok szerint használt műszaki cikknek minősül
2.A tartozékok hiányára, a termék esetleges sérülésére, használt termék esetén annak kopására nem vállalunk garanciát, ha ezek a termék megvásárlásakor megvoltak, és a fogyasztó számára felismerhetőkvoltak, illetve ha ezekre a fogyasztó figyelmét külön is felhívtuk a vásárlás során-. Kérjük, ezeket a termék átvételekor ellenőrizze, és esetleges panaszát azonnal jelezze.
3. A termékre az eladástól számítva, ___ hónap teljes körű garanciát adok. A határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést mi végezttük, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
4. Nem tartozik garancia alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést mi végeztük el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, - elemi kár, természeti csapás okozta.
4.1. A garancia nem vonatkozik a fogyó kopó alkatrészekre, ha az ilyen alkatrészek rendes mindennapi használatukból eredendő természetes elhasználódás következtében szorulnak javításra, illetve cserére. Ide értve mindazon köznapi értelemben vett hibát, amelyek a használtság következményei, valamint a gyorsan kopó, vagy természetes elhasználódás útján cserére szoruló alkatrészeket.
4.2, A háztartási készülék karbantartási munkáinak elvégzése a vásárló feladata. Ennek elmulasztásából vagy helytelen elvégzése és az ebből eredően meghibásodott készülék javítási és kiszállási költsége a garanciális időtartamon belül is a fogyasztót terheli, továbbá az általa kért, de meghibásodással össze nem függő beavatkozás díja is. Például kezelés bemutatása stb.
4.3. Garanciális felelősségünk nem áll fenn abban az esetben sem, ha a háztartási készüléken bárminemű olyan javítás vagy beavatkozás történt, amit nem szervizünk végzett (idegenkezűség).
4.4. A fogyasztó Ptk.6: 519. § és a 6:522. § (2) bekezdés alapján köteles megtéríteni a felesleges- nem megalapozott (például a készülék nem volt hibás. vagy használati utasítástól eltérő használat miatti hiba áll fent stb.) igénybejelentéséhez kapcsolódó kiszállásból eredően szervizt ért kárt.
5.Jelen garancia keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy új termék esetén kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha cégünknek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a garanciális igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha cégünk a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve a kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit figyelembe véve nemtud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát cégünk költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5.1. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles cégünknek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre cégünk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít garanciális igényt, akkor cégünk új termék esetén nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Használt termék esetén cégünk akkor vállalja a kicserélést, ha van raktáron olyan helyettesítő termék, ami megfelel a meghibásodott termék csereértékének és azt a fogyasztó elfogadja. A cserekészülék nem kötelezően típus azonos, de műszaki paramétereit tekintve hasonló vagy jobb.
5.2. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést, ha annak feltételei fenn álnak, legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
5.3. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a fogyasztó használt terméket vásárolt, és a meghibásodott termék javításához már nem szerezhető be új alkatrész, akkor a javítás megfelelő használt alkatrésszel is el lehet végezni.
5.4. Nem számít bele a garanciális időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A garanciális idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
5.5. A garanciális kötelezettség teljesítésével kapcsolatos jogszabályon alapuló költségek a vállalkozást terhelik.
5.6. Garanciális javítás esetén minden esetben a BP.17.ker.Páncél u.25.alatt található szerviz átvételi pontra kell visszaszállítani a terméket, melyről a vevő köteles gondoskodni. A szerviz a terméket javításra munkalap ellenében veszi át.
5.6.1. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Beépített termék esetén a készülék hozzáférhetőségéről, elmozdíthatóságáról a fogyasztó köteles gondoskodni. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.5.6.2. Ha a fogyasztó nem vállalja a termék szerviz átvételi pontra történő szállítását, és az 5.6.1. pont rendelkezéseit sem kell alkalmazni, akkor cégünk előre egyeztetett időpontban vállalja a kiszállást, de ekkor kiszállásonként Budapesten 3.000 Ft +Áfa díjat számítunk fel. Ha a termék a helyszínen így sem javítható meg, akkor a szállítási díj Budapesten belül 5.000,-Ft+Áfa, illetve lift nélküli épületek esetén emeletenként 500,- Ft+Áfa emeleti pótlék. Budapest közigazgatási határán kívülre csak külön megállapodás alapján szállunk ki vagy onnan csak külön megállapodás alapján szállítunk.
5.7. A garancia nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék-és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
5.8. A garanciális igény a garanciajeggyel és a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával együtt érvényesíthető. Garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a garanciából eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó garanciális igényét cégünknél érvényesítheti.
5.9. A garanciális javításra leadott és elkészült terméket a fogyasztó az értesítést követő 15 napon belül nem veszi át, akkor napi 500 Ft+Áfa tárolási díjat számítunk fel. A fogyasztó tudomásul veszi, hogy ha a második ajánlott levélben történő felszólítást követő 30 napon belül sem gondoskodik a termék átvételéről, akkor cégünk jogosult a terméket értékesíteni. Az értékesítést követően cégünk a levont költségeinkkel csökkentett vételárat, átutalja a fogyasztónak. Ha a termék nem értékesíthető és a fogyasztó a második felszólítást követő 6 hónapon belül sem jelentkezik a termékért, akkor cégünk jogosult a terméket selejtezni. Selejtezés esetén a fogyasztó semmilyen jogcímen semmilyen kártérítéssel és követeléssel sem élhet cégünkkel szemben:
A készülékeink kizárólag háztartási gépek, ipari használatra nem alkalmasak. Termékeink tesztelt használt, nem gyári garanciás termék. Nem minősül rendeltetésszerű használatnak, ha a fogyasztó a készüléket nem háztartási célra használja (például szállodák, fodrászatok, hentes vagy egyéb üzletek és garázsok, mosodák, vagy egyéb nagyüzemi használat. ). Ez esetben a garanciális kötelezettségünk nem áll fent (normál háztartási használatnak minősül az európai uniós irányelvek alapján az energia címkén feltüntetett éves használati ciklus, amely mosógépeknél évi 220 normál mosási ciklus, mosogatógépeknél 288 mosogatási ciklus, szárítógépeknél úgyszintén 220 normál szárítási ciklus). Ezen adatok feletti használat túlzott igénybevételnek minősül, és a garancia elvesztését vonja maga után. Ha a fogyasztó eláll a vásárlástól a vételárat a visszaszállított termék átvétele után,14 napon belül a fogyasztó által megadott számlaszámra utaljuk, ha a termék sérülésmentes. Sérülés esetén csökkentett áron vesszük vissza a terméket. Fogyasztónak csak az a természetes személy minősül, aki szakmája önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eső célból vásárolja meg a terméket.